do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1491
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe


Kłobuck, 2019.08.08

GPN.6722.01.2018.GB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁOBUCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej,


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, w dniach od 19 sierpnia 2019 r. do 9 września 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 42–100 Kłobuck, ul. 11 listopada 6, w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 września 2019 r. o godz. 15.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, w sali sesyjnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyżej wymienionym projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Kłobucka w formie pisemnej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2019 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), dla ww projektu planu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko.

 Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

 


Kłobuck, 14.08.2019 r.

GPN.6722.01.2018

SPROSTOWANIE
DO OBWIESZCZENIA BURMISTRZA KŁOBUCKA
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


           W obwieszczeniu z dnia 08.08.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zgodnie z zakresem przyjętym przez Radę Miejską w Kłobucku uchwałą Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej, zmianie ulega ostatni akapit, który otrzymuje następujące brzmienie.

            Informuję, że na podstawie art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww projektu, z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w miejscu i w terminach podanych powyżej. Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie określonym powyżej.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

            Z uwagi na powyższe sprostowanie, wyłożenie projektu planu będzie miało miejsce do 16 września 2019 r., termin składania uwag do dnia 30 września 2019 r.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-08-08 08:53 496.3KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan
pdf sprostowanie do obwieszczenia - skan 19-08-14 12:34 401.45KB pobierz plik: sprostowanie do obwieszczenia - skan