do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/OBWIESZCZENIE/idn:1489
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

07 Sierpień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, 2019.08.07

GPN.6733.14.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. Oddział    w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5; 42-202 Częstochowa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Michał Grudziński reprezentujący Zakład Projektowania i Nadzoru mgr inż. Michał Grudziński ul. Słowackiego 12 m 21,  42-217 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji o nazwie:  „Budowa złącza kablowego  ZK3-SN przy ul. 11 Listopada w Kłobucku” przewidzianej do realizacji na terenie położonym w Kłobucku, obręb Zagórze – działka o nr ewid. 1072/10.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń Osiedla Nr 8 „Zagórze Stare”
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-08-07 12:58 544.09KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan