do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

12 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.07.11

GPN.6733.11.2019.GB

OBWIESZCZENIE


           Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.11.2019.GB z dnia 11.07.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø150 o długości ok. 150 m w Kłobucku, w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Podleśnej na terenie działki nr ewid.: 1096 (obręb Zagórze).
          Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pok. 32).
          Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z dnia 2018.11.05 z późn. zm.) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
         Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
         Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.
         Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
         W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

 

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-07-12 09:21 509.4KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan