do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Lipiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.07.03

GPN.6733.12.2019.GB

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej, w imieniu którego działa połnomocnik Pani Agnieszka Cierpiał, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dotyczącej budowy sieci wodociągowej PE 100 RC Ø 180/16,4 w Kłobucku na terenie działek o nr ewid.: 1276/4, 1277/4, 5553 (dł. 585 m).
        Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
         Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
          Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
           Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można
zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-07-04 14:15 434.81KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan