do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

11 Czerwiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.06.10

GPN.6733.09.2019.GB

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Gminy Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Paweł Golc nastąpiła zmiana lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłobucku przy ul. Baczyńskiego nr 2 na terenie działki o nr ewid. 1062 obręb Zagórze.
Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można
zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Kłobucku obręb Zagórze Osiedle nr 3
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku 

Z up. Burmistrza 
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej 
i Gospodarki Nieruchomościami 
mgr inż. Alina Jagielska

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf OBWIESZCZENIE - SKAN 19-06-11 10:38 492.55KB pobierz plik: OBWIESZCZENIE - SKAN