do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

05 Czerwiec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019-06-04

GOR.6220.1.003.2019
GOR.KW-000329/19

O B W I E S Z C Z E N I E

      Burmistrz Kłobucka,  na podstawie art.  85 ust. 3  i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Kłobuck II o mocy wytwórczej do 1 MW na działce nr 396 obręb 002 Kłobuck wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem. 
Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku ul. Zamkowa 12, pokój nr 25, w dniach i godzinach jego pracy, w terminie 14 dni od dokonania zawiadomienia, zapoznać się  z treścią wydanej decyzji  oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Dyrektorem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.
        Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


    Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału 
Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
mgr inż. Anna Grabowska-Graj

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie - skan 19-06-05 10:19 642.94KB pobierz plik: Obwieszczenie - skan