do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

16 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.05.14

GPN.6733.03.2019.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a Oddział w Częstochowie, Al. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa, w imieniu której działa Pan Tomasz Kaleta reprezentujący: P.P.H.U. MAXEN Sp. z o.o., ul. Piękna 32, 42-290 Blachownia została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.03.2019.GB z dnia 14.05.2019 r. w sprawie:
I. umorzenia postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie obejmującym działki nr ewid.: obręb Kamyk: 96/2, 696/5, 696/8, 830/2, obręb Borowianka: 166, 156, 186/1, 186/2, 176, 310, 311/1;
II. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz TAURON Dystrybucja S.A., 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25a, Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-201 Częstochowa na terenie obejmującym działki nr ewid.: obręb Kamyk: 696/7, 830/3,
obręb Borowianka: 137, 185, 157, 158, 184, 187/1, 226/11, dla zamierzenia inwestycyjnego: „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV 'Borowianka 3”  z włączeniem do istniejącej sieci SN i nN, budowa linii kablowych SN i nN przy ul. Tartakowej w miejscowości Borowianka, gm. Kłobuck.”.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 tj. z dnia 2018.11.05) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
     Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
     Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
     Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
     W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń – Kamyk, Borowianka
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 19-05-16 12:53 660.41KB pobierz plik: obwieszczenie - skan