do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

30 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.04.30

GPN.6733.07.2019.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U.  z 2018   r. poz.  1945 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek że na wniosek GH CRANES Sp. z o.o., ul. Górnicza 2B, 42-100 Kłobuck, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Rafał Czerwik reprezentujący ZAKŁAD PROJEKTOWO - WYKONAWCZY „RAFA-EL” ul. Racławicka 37/20, 42-217 Częstochowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  „Budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych15kV i 1kV przy ul. Górniczej w Kłobucku w celu zasilania elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego GH CRANES Sp z o.o. przy ul. Górniczej 28 w Kłobucku” na terenie działek o nr ewid.: 438/62, 438/47 – obręb Kłobuck.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl  .

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablice ogłoszeń w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-05-02 14:02 387.6KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan