do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

10 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 10 kwietnia 2019 r.

GPN.6722.06/07.2017.GB

OBWIESZCZENIE  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081)  zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec

wraz z uzasadnieniami i prognozami oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 23 kwietnia 2019 r. do 24 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. nr 32, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 maja 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu (nr 33), o godz. 11.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami planów miejscowych, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kłobucka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-04-10 14:16 633.7KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan