do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

04 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2019.03.04

GPN.6733.02.2019.GB

OBWIESZCZENIE

      Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu której działa Pan Grzegorz Drelich reprezentujący firmę: Usługi Projektowe Grzegorz Drelich, ul. Traugutta 75N, 42-215 Częstochowa została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.02.2019.GB z dnia 04.03.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na  budowie słupowej stacji transformatorowej 6(15)/0,4 kV oraz linii kablowych 6(15) kV i 1 kV w Kłobucku (obręb Zagórze) na terenie obejmującym działkę nr ewid.: 141/4.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).     
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j. z dnia 2018.11.05) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń – obręb Zagórze
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-03-04 14:11 310.37KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan