do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

26 Luty 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 26.02.2019 r.

GPN.6722.03.2018.GB

O B W I E S Z C Z E N I E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku uchwały Nr 465/XLV/18 z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kłobucku w obrębach Kłobuck, Przybyłów i Osoki Pustkowie.

Granica obszaru objętego projektem planu oznaczona została na załączniku graficznym do przywołanej powyżej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 42–100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, w terminie do dnia 25 marca 2019 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 19-02-26 14:47 365.31KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan