do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

19 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.12.19

GPN.6733.13.2018.GB

OBWIESZCZENIE


       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)    Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że w dniu 17.12.2018 r. Pełnomocnik Gminy Kłobuck dokonał zmiany wniosku z dnia 05.11.2018 r.   dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia drogowego w Kłobucku, ul.: Osiedlowa, Wyszyńskiego na terenie obejmującym działki  o nr ewid.: 1060/61, 1060/62, 1060/63, 1060/64, 1060/65, 1060/66, 1060/67, 1060/68, 1060/165, 1060/94, 1060/134, 1060/130, 1060/11, 1060/173, 1060/135, 1060/151, 1060/37, 1060/149, 1060/132, 1060/131, obręb Zagórze.     
    Pełnomocnik Inwestora rozszerzył wniosek o teren działek oznaczonych ewidencyjnie nr  ewid.: 1060/150 i 1060/133 oraz wycofał z wniosku działki nr ewid.: 1060/94, 1060/37, 1060/11.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Zawiadamia się również, że tutejszy urząd działając w trybie art. 53 ust 4 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (tj. Dz. U.  z 2018  r. poz.1945) wystąpił do odpowiednich jednostek z prośbą o uzgodnienie w/wym. inwestycji (pisma do wglądu w aktach tut. urzędu).
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
     Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl  .

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-12-19 14:45 540.63KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan