do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

29 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 29 listopada 2018 r.

OBWIESZCZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt. 9 w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130 poz. 871) oraz na podstawie art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), a także w związku z uchwałą Nr 175/XX/2008 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 24 czerwca 2008 r. zmienioną uchwałą Nr 193/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 8 maja  2012 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna (etap I)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

       Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni 247,15 ha położony w miejscowości Lgota i Biała Dolna, znajdujący się w zasięgu granicy określonej na załączniku graficznym do ww. uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie Lgota i Biała Dolna, za wyjątkiem obszarów wyłączonych z opracowania planu, oznaczonych i opisanych na rysunku projektu planu. Projekt planu wykładany jest ponownie z powodu wprowadzenia zmian w projekcie, wynikających między innymi z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu podczas poprzedniego wyłożenia do publicznego wglądu w okresie od 25 czerwca do 23 lipca 2018 r.
      Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie ponownie udostępniony do wglądu w dniach od 11 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. (z wyjątkiem sobót i niedziel) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, pokój 32 w godzinach pracy Urzędu.
     Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, zostanie przeprowadzona w dniu 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku - Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, sala sesyjna Urzędu, początek o godzinie 12. 30
      Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Ponadto, zgodnie z art. 54 ust. 3 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można wnosić uwagi do ustaleń wyłożonego projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.   
      Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka (Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck) lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP, lub adres e-mail: , na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2019 r.
      Uwagi będą rozpatrzone w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-11-29 15:11 892.48KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan