do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

29 Listopad 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.11.27

GPN.6733.12.2018.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)  Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek Powiatu Kłobuckiego Rynek im. J. Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, w imieniu którego działa Pan Tomasz Zawadzki, została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.12.2018.GB z dnia 27.11.2018 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej Nr 2047S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza na terenie obejmującym działki o nr ewid.: 767/6, 1031, 765, 1088/4, 1088/2, 1040/11.

    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
   
   Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)   uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
   Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
   Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Libidza
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku     

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-11-29 08:39 553.76KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan