do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

31 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.10.31

GPN.6733.10.2018.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)  zawiadamia się, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Marian Szymczakiewicz, została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.10.2018.GB, z dnia 31.10.2018 r. w sprawie:
I. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z s. w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
na terenie działek nr ewid.: 2387 (części działki) , 2394, 2385, 2381, 2391, obręb Kłobuck, położonych w Kłobucku przy ul. Górniczej dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø315 mm PE,
II. umorzenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr ewid.: 2465, 2461/12, 2461/11, 2461/10, 2461/9, 2461/8, 2461/7, 2462, 2461/3, 2463, 2387 (części działki), obręb Kłobuck, położonych w Kłobucku przy ul. Górniczej dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø315 mm PE, w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonego uchwałą nr 412/XXXIX/2018 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 marca 2018 r.
     Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1.    Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2.    Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 5 w Kłobucku
3.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-10-31 15:01 683.54KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan