do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

31 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 30.10.2018 r.

GPN.6722.03.2017.GB
GPN.6722.08.2017.GB

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w gminie Kłobuck


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach: Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew),
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach Libidza i Gruszewnia

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 9 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pok. 32, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu (nr 33), o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów miejscowych, w miejscu i czasie wyłożenia projektów planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami planów miejscowych, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozami oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kłobucka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-10-31 08:43 563.34KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan