do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

24 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 24.10. 2018 r.

GPN.6722.01.2018.GB

O  B W I E S Z C Z E  N  I  E
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku uchwały Nr 447/XLII/18 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Libidzy przy ul. Kłobuckiej.

Granica obszaru objętego projektem planu oznaczona została na załączniku graficznym do przywołanej powyżej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, 42–100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, w terminie do dnia 28 listopada 2018 r.
Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-10-24 12:42 256.11KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan