do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

24 Październik 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.10.23

GPN.6733.12.2018.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek  Powiatu Kłobuckiego, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Zawadzki ul. Gajowa 3 m 21, 42-229 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odwodnienia liniowego odprowadzającego wody opadowe z odcinka drogi powiatowej NR 2047S ul. Olszyńskiego w miejscowości Libidza na terenie stanowiącym działki o nr ewid.: 767/6, 1031, 765, 1088/4, 1088/2, 1040/11.
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Zawiadamia się również, że tutejszy urząd działając w trybie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym      wystąpił do odpowiednich jednostek z prośbą o uzgodnienie w/wym. inwestycji (pisma do wglądu w aktach tut. urzędu).
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
    Burmistrz Kłobucka - Urząd Miejski w Kłobucku z siedzibą: 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, jako administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Z pełną treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych można zapoznać się na stronie internetowej urzędu: bip.gminaklobuck.pl  .

Z up.Burmistrza
Kierownik
Wydział Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-10-24 12:35 344.36KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan