do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

09 Sierpień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 9 sierpnia 2018 r.

GPN.6722.03.2017.GB

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w gminie Kłobuck

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w Kłobucku (w obrębach: Kłobuck, Brody Malina, Zagórze, Zakrzew)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck,  pokój nr 32 w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu (nr 33),  o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), w związku z postępowaniem w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej wymienionego planu miejscowego, w miejscu i czasie wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektem planu miejscowego, uzgodnieniami stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, prognozą oddziaływania na środowisko oraz wymaganymi opiniami.
Uwagi i wnioski w postępowaniu należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Kłobucka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2018 r. na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w niniejszym postępowaniu jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 09 08 2018.pdf 18-08-09 12:18 511.68KB pobierz plik: 09 08 2018.pdf