do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

29 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.06.29

GPN.6733.08.2018.GB

OBWIESZCZENIE

        Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Dominik Zych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej  na rozbudowie, przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania części pomieszczeń zakładu fizjoterapii oraz kuchni Szpitala Rejonowego w Kłobucku na terenie działek o nr ewid.: 1065/7, 1065/11, 1065/13 (obręb Kłobuck), 1060/3, 1063/5 (obręb Zagórze).
     Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck,  ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Zawiadamia się również, że tutejszy urząd działając w trybie art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  wystąpił do odpowiednich jednostek  z prośbą  o uzgodnienie w/wym. inwestycji (pisma do wglądu w aktach tut. urzędu).
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Z up. Burmistrza
Kierownik
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie - skan 18-06-29 13:53 498.32KB pobierz plik: obwieszczenie - skan