do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

09 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 9 maja 2018 r.

GPN.6722.02.2015.GB

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁOBUCKA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej, w dniach od 18 maja do 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku,   ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pokój nr 32, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 22 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu o godz. 14.00. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, na adres: Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lipca 2018 r. 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją w/wym. projektu planu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do w/wym. projektu należy składać do dnia 4 lipca 2018 r. na piśmie na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.
Jednocześnie w związku z koniecznością zmiany terminu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w/wym. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam  o wycofaniu obwieszczenia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w/wym. projektu planu  z dnia 27 kwietnia 2018 r., które zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Kłobucku,  na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz ogłoszenia zamieszczonego w Gazecie Kłobuckiej  w dniu 27.04.2018 r.

 

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Obwieszczenie 1.pdf 18-05-09 14:18 325.18KB pobierz plik: Obwieszczenie 1.pdf