do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

07 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.05.07

GPN.6733.01.2018.GB

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                      
    Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Burmistrz Kłobucka zawiadamia, że na wniosek osoby fizycznej, w imieniu której działa pełnomocnik: Pan Zbigniew Wydmuch reprezentujący Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „INFRA-BUD-PROJEKT”, 42-140 Panki, ul. 1 Maja 20, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GPN.6733.01.2018.GB; GPN.KW.1120.2018 z dnia 07.05.2018 r.:

I. o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie obejmującym działki nr ewid.: 396/6, 396/7, 396/8, 396/11, 396/12, 396/13, 396/17, 397/6 obręb Biała Dolna, położone w miejscowości Biała dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Ø100 PE o długości ok. 390 m wraz z przyłączami w miejscowości Biała – ul. Częstochowska, w zakresie przyłączy wodociągowych,

II. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz osoby fizycznej
na terenie obejmującym działki nr ewid.: 396/3, 396/4, 396/9 obręb Biała Dolna, położone w miejscowości Biała dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu Ø100 PE o długości ok. 390 m.
       Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
     Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.


Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Biała
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie.pdf 18-05-07 14:02 640.8KB pobierz plik: obwieszczenie.pdf