do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

20 Luty 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2018.02.20

GPN.6733.01.2018.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  osoby fizycznej, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Zbigniew Wydmuch reprezentujący Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "INFRA – BUD – PROJEKT", 42-140 Panki, ul. 1 Maja 20, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Biała, ul. Częstochowska, gm. Kłobuck na terenie obejmującym działki  o nr ewid.: 396/3, 396/5, 396/6, 396/7, 396/8, 396/9, 396/11, 396/12, 396/13, 396/17, 197/6 (obręb Biała Dolna).
     Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    
     Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w Białej
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami

mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 18-02-20 12:54 416.1KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan