do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

05 Styczeń 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 05.01.2018 r.

GPN.6722.09.2017.GB

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej

        Na podstawie art. 17 pkt 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłobucku uchwały nr 340/XXXIII/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kamyku przy ul. Spichlerzowej.
Granica obszaru objętego projektem planu oznaczona jest na załączniku graficznym do uchwały.

       Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2018 r. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres  bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. 2016 poz. 1579).

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

tekst obwieszczenia - skan

Uchwała Nr 340/XXXIII/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Kamyku przy ul. Spichlerzowej

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf 340_XXXIII_2017.pdf 18-01-05 09:31 469.13KB pobierz plik: 340_XXXIII_2017.pdf