do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

27 Grudzień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.12.27

GPN.6733.24.2017.GB

OBWIESZCZENIE

       Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek  osoby fizycznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy odcinka sieci wodociągowej Ø 180 mm w Kłobucku w ul. Cielebana na działce o nr ewid. 5553 (obręb Kłobuck). Na części cyt. działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr 404/XXXVII/2006 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 6 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 80 z 13.07.2006 r., poz. 2279).
    Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Osiedla nr 6 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej, strona internetowa Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 17-12-27 13:28 412.79KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan