do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

01 Grudzień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.12.01

GPN.6720.01.2015.GB

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KŁOBUCKA

Na podstawie art.11 pkt. 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073), art. 39 ust.   2-5, art. 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  2017 r., poz. 1405.), w związku z uchwałą nr 177/XX/2016 (ze zmianami) Rady Miejskiej w Kłobucku o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłobuck, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, pok. nr 32, w dniach od 11.12.2017 r. do 11.01.2018 r., w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w pok. 28 Urzędu Miejskiego w Kłobucku w dniu 09.01.2018 r. o godz. 15.00.
Uwagi do zmiany studium należy składać do Burmistrza Kłobucka, na piśmie, na adres 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 6, lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres , a w sprawach związanych z ochroną środowiska również ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu na adres jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [9]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie_skan.pdf 17-12-01 11:31 446.38KB pobierz plik: obwieszczenie_skan.pdf
pdf 1_Klobuck-studium-zmiany-Rysunek1-naWylozenie.pdf 17-12-11 15:21 861.17KB pobierz plik: 1_Klobuck-studium-zmiany-Rysunek1-naWylozenie.pdf
pdf 2_Klobuck-studium-zmiany-Rysunek2-naWylozenie.pdf 17-12-11 15:22 3.3MB pobierz plik: 2_Klobuck-studium-zmiany-Rysunek2-naWylozenie.pdf
pdf 3_OpisZmian-str1.pdf 17-12-11 15:22 398.69KB pobierz plik: 3_OpisZmian-str1.pdf
pdf 4_OpisZmian-str2.pdf 17-12-11 15:22 495.47KB pobierz plik: 4_OpisZmian-str2.pdf
pdf 5_OpisZmian-str3.pdf 17-12-11 15:22 76.44KB pobierz plik: 5_OpisZmian-str3.pdf
pdf 6_Rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego-naWylozenie.pdf 17-12-11 15:26 20.84MB pobierz plik: 6_Rysunek studium-kierunki zagospodarowania przestrzennego-naWylozenie.pdf
pdf 7_studium2016-tekst-rozdz_XII-zeZmiana-naWylozenie.pdf 17-12-11 15:28 1.56MB pobierz plik: 7_studium2016-tekst-rozdz_XII-zeZmiana-naWylozenie.pdf
pdf 8_ZMIANA_STUDIUM_2016_Klobuck_ Prognoza_oddziaływania_korygowana_na_Wylozenie.pdf 17-12-11 15:29 188.25KB pobierz plik: 8_ZMIANA_STUDIUM_2016_Klobuck_ Prognoza_oddziaływania_korygowana_na_Wylozenie.pdf