do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

30 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.11.28

GPN.6733.21.2017.GB

OBWIESZCZENIE

     Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek Powiatu Kłobuckiego Rynek im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, reprezentowanego przez Starostę Kłobuckiego, została wydana decyzja Burmistrza Kłobucka o znaku GPN.6733.21.2017.GB z dnia 28.11.2017 r.  na terenie działki nr 4350/128 (obręb Kłobuck) dla zamierzenia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zlokalizowanego przy ul. Rómmla 4 na „Dom dziennego pobytu seniorów”.
    Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr  6 (pok. 32).    
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Burmistrza  Kłobucka w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji lub zapoznania się z treścią obwieszczenia, które zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1257) uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Na podstawie art. 53 ust. 6 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
    Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
    Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
    W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wydanej decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń Osiedla Nr 2 w Kłobucku
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej
i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf tekst obwieszczenia - skan 17-11-30 08:37 512.23KB pobierz plik: tekst obwieszczenia - skan