do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

08 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck,  8 września 2017 r.

GPN.6722.02.2015.GB  

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA KŁOBUCKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu oraz
możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny

oddziaływania na środowisko projektu planu

         Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Lgocie przy ul. Częstochowskiej, w dniach od 18 września do 18 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, w sali sesyjnej urzędu (nr 33), w godzinach pracy urzędu.
         Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w w/wym. projekcie rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 10 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck, pokój nr 28 o godz. 14.00.
         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Kłobucka, (Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck) lub drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP lub adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2017 r
         Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 i 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww. projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do w/wym. projektu należy składać do dnia 2 listopada 2017 r. na piśmie na adres: Burmistrz Kłobucka, Urząd Miejski w Kłobucku,  ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck lub drogą elektroniczną na adres: lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kłobucka.

Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [7]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc obwieszczenie_wylozenie_lgota17.doc 17-09-08 11:37 25KB pobierz plik: obwieszczenie_wylozenie_lgota17.doc
pdf OBWIESZCZENIE.pdf 17-09-08 11:37 542.27KB pobierz plik: OBWIESZCZENIE.pdf
pdf Lgota_mpzp_wylozenie_09_17 17-09-15 13:41 302.88KB pobierz plik: Lgota_mpzp_wylozenie_09_17
jpg Lgota_mpzp_rysunek_wylozenie_09_17 17-09-15 13:42 6.38MB pobierz plik: Lgota_mpzp_rysunek_wylozenie_09_17
pdf uzasadnienie Lgota wylozenie_09_17 17-09-15 13:42 158.31KB pobierz plik: uzasadnienie Lgota wylozenie_09_17
pdf Lgota_prognoza oddziaływania na środowisko_wylozenie 17-09-15 13:43 804.05KB pobierz plik: Lgota_prognoza oddziaływania na środowisko_wylozenie
jpg Lgota_prgn_przyr_rys_wylozenie_09_17 17-09-15 13:43 2.89MB pobierz plik: Lgota_prgn_przyr_rys_wylozenie_09_17