do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

OBWIESZCZENIE

06 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, 2017.09.05

GPN.6733.19.2017.GB

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                      
Na  podstawie  art. 53   ust. 1  ustawy  z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamia się, że na wniosek TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, w imieniu której działa Pan Łukasz Trzepizur reprezentujący: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „EL-LUX” z siedzibą w Szarlejce ul. Łukaszewicza 52, 42-130 Wręczyca Wielka  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia o nazwie: „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Biała Jasnogórska”  wraz z włączeniem do sieci SN i nN oraz przebudową linii 15kV przy ul. Jasnogórskiej i ul. Nadrzecznej w miejscowości Biała, gm. Kłobuck” przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ewid.: 456/3 (obręb Biała Dolna).
Zainteresowani mogą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, 42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada nr 6 (pokój 32) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
        Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

        Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej  o  każdej zmianie swojego adresu.  
        Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne a właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek aktualizacji danych adresowych w bazie ewidencji gruntów i budynków.
       W razie zaniedbania w/wym obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego podaje się do publicznej wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kłobucku
2. Tablica ogłoszeń w Sołectwie Biała
3. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kłobucku

Z up. Burmistrza Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alina Jagielska

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf obwieszczenie.pdf 17-09-06 07:24 529.15KB pobierz plik: obwieszczenie.pdf