do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

14 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Kłobuck.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektów przedmiotowych uchwał.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14.05.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 21.05.2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu uchwały. Opinie i uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.05.2020 r.:
- pocztą elektroniczną na adres email:
- osobiście – Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Kłobuck.

Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminaklobuck.pl, oraz na stronie internetowej Gminy Kłobuck www. gminaklobuck.pl

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf komunikat - skan 20-05-14 07:17 224.35KB pobierz plik: komunikat - skan
pdf projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck 20-05-14 08:47 329.95KB pobierz plik: projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
pdf projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną... 20-05-14 08:47 257.98KB pobierz plik: projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną...