do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

30 Styczeń 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KOMUNIKAT

Burmistrz Kłobucka zaprasza do konsultacji projektów uchwał Rady Miejskiej w Kłobucku:
- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck
- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy Kłobuck.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektów przedmiotowych uchwał.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 30.01.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:  6.02.2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu uchwały. Opinie i uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6.02.2020 r.:

  • - pocztą elektroniczną na adres email:
  • - osobiście – Urząd Miejski w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck

Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów Gminy Kłobuck.
Treść projektu uchwały jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.gminaklobuck.pl, oraz na stronie internetowej Gminy Kłobuck www. gminaklobuck.pl

Burmistrz Kłobucka
/-/ Jerzy Zakrzewski

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Zarządzenie - skan 20-01-30 12:14 763.76KB pobierz plik: Zarządzenie - skan
pdf Projekt uchwały - regulamin 20-01-30 12:15 4.78MB pobierz plik: Projekt uchwały - regulamin
pdf Projekt uchwały - szczegółowy zakres 20-01-30 12:15 1.71MB pobierz plik: Projekt uchwały - szczegółowy zakres