do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMISJA EDUKACJI PUBLICZNEJ, OCHRONY ZDROWIA, POLITYKI SPOŁECZNEJ, KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI

28 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.01.2019r.

RM. 0012.3. 003. 2019

Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2019r. (czwartek) godz. 9:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki
Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2018 z dnia 18.12.2018r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds.
nowelizacji Statutu Gminy Kłobuck.
4. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019r
5. Sprawy różne.

Na podstawie art. 25, ust . 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r. , poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.