do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW, HANDLU, USŁUG I OCHRONY ŚRODOWISKA

28 Styczeń 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.01.209r.

RM. 0012.1. 003. 2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31.01.2019r. (czwartek) godz. 8:00 odbędzie
się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony
Środowiska w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/2018 z dnia 19.12.2018r.
/projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w
BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok
2019
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/IV/2018
Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2019-2028 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Kłobuckiego.
6. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019r
7. Sprawy różne
- wniosek Spółki Wodnej w Białej w sprawie zajęcia stanowiska dot. udzielenia dotacji
celowej na utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gm. Kłobuck.
- wypracowanie opinii odnośnie ewentualnego skierowania do Rady Miejskiej w Kłobucku
projektu uchwały w sprawie określenia warunków i stawek procentowych bonifikaty za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe,
stanowiących własność Gminy Kłobuck, w prawo własności, dla osób będących właścicielami
budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielni mieszkaniowej,
w przypadku wniesienia jednorazowej opłaty.
- prośba o wsparcie finansowe dla nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich Kłobuck.

Na podstawie art.25, ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r. , poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

Przewodniczący
Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług
i Ochrony Środowiska
Marcin Wojtysek