do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

25 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

KLAUZULA INFORMACYJNA  - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Kłobucka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck
2)    W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: , tel. 577 070 855
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Kłobucku na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b)    realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Kłobucku umów z kontrahentami
c)    w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Kłobucku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Kłobucka
c)    podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6)    Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b)    do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c)    do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
d)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
e)    do przenoszenia danych,
f)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
7)    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8)    Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Urząd Miasta jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.
9)    Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Administrator Danych Osobowych
Jerzy Zakrzewski
Burmistrz Kłobucka