do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU

17 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 13.12.2018r.

RM.0002.004.2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym / Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 z późn. zm. /
z w o ł u j ę
IV Sesję Rady Miejskiej w Kłobucku
w dniu 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 9:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek obrad Sesji:
1. Otwarcie IV Sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy.
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2018
6. Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2019
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata
2019-2028 Gminy Kłobuck.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 19/IV/2014 w sprawie ustalenia
diet dla radnych Rady Miejskiej w Kłobucku.
10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w miejscowościach Borowianka i Kopiec - ok. godz. 12:00
/Załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000 do wglądu w Biurze Rady).
11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w miejscowości Kamyk - ok. godz. 12:15
/Załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:2000 do wglądu w Biurze Rady).
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu
nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości.
13. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 24/III/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia stawek, terminu płatności opłaty targowej oraz zasad jej poboru w
drodze inkasa na terenie Gminy Kłobuck.
14. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kłobuck w Radzie
Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 390/XXXVII/2017 Rady Miejskiej
w Kłobucku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na 16. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek
w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Kłobucku VIII kadencji.

Na podstawie art. 25, ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. , poz. 994 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego
zawiadomienia kierownictwu zakładu pracy