do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

14 Październik 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczęła realizację projektu pn. „Czas na Biznes”. Projekt jest skierowany do 115 osób (64K/51M) powyżej 30 roku życia z subregionu północnego województwa śląskiego (m. Częstochowa, pow. częstochowski, kłobucki, myszkowski), planujących rozpocząć działalność na terenie subregionu północnego województwa śląskiego, należących co najmniej do jednej z następujących grup:

1.    osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
   o    osoby 50+,
   o    kobiety,
   o    osoby z niepełnosprawnościami,
   o    osoby długotrwale bezrobotne,
   o    osoby o niskich kwalifikacjach,
2.    jak również osoby należące do pozostałych grup, tj.:
   o    reemigranci– również repatrianci, imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
   o    osoby ubogie pracujące (maksymalnie minimalne wynagrodzenie),
   o    osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
   o    osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach um. cywilno-prawnych (maksymalne wynagrodzenie - 120% minimalnego wynagrodzenia),
3.    z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawionych wolności z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:

1.    Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej (48 godzin szkoleniowych w zakresie m.in.: formalno-prawnych aspektów powadzenia działalności gospodarczej, form rozliczeń z US i ZUS, źródeł finansowania działalności gospodarczej, podstaw rachunkowości, podstaw sporządzania biznes planu itp.),
2.    Dotacja na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł,
3.    Wsparcie pomostowe podstawowe w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres 6 miesięcy (obowiązkowy wkład własny Uczestnika w wysokości 1.258 zł),
4.    Wsparcie pomostowe przedłużone w wysokości 2 600 zł netto miesięcznie na okres kolejnych 6 miesięcy (udzielane w zależności od indywidualnych potrzeb Uczestnika).

 Okres realizacji projektu: 01.10.2020 – 30.09.2022

Projekt pn. „Czas na biznes” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia.

Od 14 października 2020 r., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. przyjmuje dokumenty rekrutacyjne do projektu. Szczegółowe informacje na stronie www.arr.czestochowa.pl lub pod numerem telefonu 500 406 602.

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Informacja o projekcie Czas na biznes.pdf 20-10-14 07:35 178.54KB pobierz plik: Informacja o projekcie Czas na biznes.pdf