do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

15 Maj 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA GDDKiA DOTYCZĄCA UTRZYMANIA ZJAZDÓW ZLOKALIZOWANYCH W CIĄGACH DRÓG KRAJOWYCH

W związku z panującymi warunkami atmosferycznymi - opadami deszczu, a także mając na uwadze porządek i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg krajowych administrowanych przez tut. Rejon, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się z prośbą o pilne przekazanie niżej podanych informacji wszystkim mieszkańcom Gminy:

  • - zgodnie z art. 29 i 30 ustawy o drogach publicznych budowa lub przebudowa oraz utrzymanie zjazdów łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Oznacza to, że oczyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia swobodnego przepływu wód należy do właściciela posesji

  • - rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego, dlatego też przy drogach krajowych są to rowy niejednokrotnie odparowujące. Zgodnie z art. 39 wyżej cyt. ustawy zabrania się odprowadzania wód melioracyjnych z posesji, pól, łąk czy lasów bezpośrednio do rowów przydrożnych. Jest to zakaz bezwzględny i brak jest możliwości uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Wszelkie próby podłączania się do rowów przydrożnych są działaniami bezprawnymi;

  • - do odprowadzania nadmiaru wód opadowych i gruntowych z posesji służą urządzenia melioracyjne, które należy wykonać własnym staraniem i na własny koszt we współpracy z urzędem gminy;

  • - na wykorzystanie rowu przydrożnego do celów melioracyjnych wymagane jest zezwolenie zarządcy drogi, w którym określone zostają warunki późniejszej konserwacji i przebudowy tych urządzeń, bowiem utrzymanie rowów melioracyjnych nie należy do zarządcy drogi publicznej;

  • - utrzymanie drożności rowów pełniących funkcję rowów przydrożnych wraz
    z przepustami pod drogą należy do zarządcy drogi krajowej. Do zarządcy drogi nie należy obowiązek utrzymania urządzeń melioracji wodnych przebiegających rowem przydrożnym.

Reasumując, wnosimy o dokonanie przez mieszkańców w trybie pilnym przeglądu przepustów pod zjazdami na swoje nieruchomości. W przypadku nie wywiązania się właścicieli posesji z obowiązku właściwego utrzymania zjazdów i dalszego uniemożliwiania swobodnego spływu wód w rowach przydrożnych, a tym samym powstawania zastoisk na terenach sąsiednich, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie zmuszona do ich awaryjnego rozebrania.

GDDKiA Oddział w Katowicach
p.o. Kierownik Rejonu w Lublińcu
Stanisław Zielski