do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

INFORMACJA

29 Maj 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Informacja dotycząca opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej


Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy Prawo wodne, tj. ustawy z 20 lipca 2017 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.). Nowym zadaniem organu, wynikającym z tej ustawy, jest pobór opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Opłatę obowiązane są ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. (art.272 ust. 8 u.p.w.) Przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.
Jednostkowe stawki opłaty, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne   ( Dz. U. Poz. 2502) wynoszą:
1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z  gruntem – 0,50 zł za 1 m² na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem - 0,30 zł za 1 m² na 1 rok,
b) od 10 do 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z  gruntem -  0,15 zł za 1 m² na 1 rok,
c) powyżej 30 % odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z  gruntem -  0,05 zł za 1 m² na 1 rok.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane  w sposób  zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o złożenie do tut. Urzędu przekazanej w załączeniu Informacji o nieruchomości (po jej uprzednim wypełnieniu) w terminie do 22.06.2018 r. celem ustalenia, przez tutejszy Organ, prawidłowej wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Więcej informacji:
Ustawa Prawo wodne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm. )

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf 18-05-29 07:51 408.46KB pobierz plik: KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.pdf
doc Informacja o nieruchomosci.doc 18-05-29 07:51 36.5KB pobierz plik: Informacja o nieruchomosci.doc