do góry
Strona główna Aktualności Kalendarium wydarzeń

Wydarzenia w dniu 2020-09-07

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU...

Miejsce:
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Godzina:
09:00
Data:
2020-09-07 do 2020-09-07

Kłobuck, dnia 01.09.2020r.


RM.0012.1.022.2020


 
                                                   Z A W I A D O M I E N I E


                  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07.09.2020 r. (poniedziałek ) o godz. 9:00 w sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopda 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 21 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020
Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3.Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2020.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 158/XVI/2019 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2028 Gminy Kłobuck.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania orazsposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r. w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck,
realizowanych przez osoby fizyczne.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Kłobuck na rok szkolny 2020-2021 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Wymiana źrodeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych"
9. Sprawy różne.


                                    Przewodniczący Komisji
                                          Marcin Wojtysek


Na podstawie  art.25, ust 1 ustawy    
z  dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym( Tj.Dz.U. z  2020r., poz 713 )                                                                                      
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z  pracy.