do góry
Strona główna Aktualności Kalendarium wydarzeń

Wydarzenia w dniu 2020-09-03

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...

Miejsce:
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Godzina:
08:00
Data:
2020-09-03 do 2020-09-03

Kłobuck, dnia  01.09.2020r.


RM.0012.2.018.2020


Z A W I A D O M I E N I E    

            
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 3.09.2020r. (czwartek) o godz. 08:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.   

                   
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020r
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2020 r., w trybie naboru uzupełniającego, na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck, realizowanych przez osoby fizyczne.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłobuck a pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku na 3 lata, na rzecz dotychczasowych najemców.
6. Sprawy różne
 - wypracowanie stanowiska do propozycji zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy.
- rozważenie możliwości  montażu progów zwalniających na drodze gminnej Nr 470128 ul. Strażackiej w Białej.
- rozpatrzenie wniosku o wydzielenie z terenu działek ozn. Nr 168/2 168/4 gruntu przewidzianego planem zagospodarowania przestrzennego pod ulice Piaskową i Witosa.


                                      Przewodnczący Komisji
                                        Jerzy Kulej


Na   podstawie   art. 25,  ust.  3  ustawy
z    dnia   8  marca  1990 roku    o    samorządzie
gminnym  (Dz. U. z 2020r. , poz. 713  )
- proszę    o   okazanie   niniejszego zawiadomienia
kierownictwu zakładu pracy.             

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

Miejsce:
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Kłobucku
Godzina:
10:00
Data:
2020-09-03 do 2020-09-03

Kłobuck, dnia  01.09.2020r. 

 
RM. 0012.3. 016. 2020  

                                            
                                          Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Uprzejmie  zawiadamiam, że  w  dniu  03.09.2020r. (czwartek) godz. 10:00 odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w  Sali   Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany  porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 15 z posiedzenia komisji w dniu 14.07.2020r.
/Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej i ustalenia jej składu osobowego
5. Sprawy różne.


                                Przewodniczący Komisji
                                       Bartłomiej Saran


Na    podstawie    art. 25,   ust . 3   ustawy    
 z  dnia  8 marca  1990 roku  o  saorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2020r. ,  poz 713 .)
-  proszę   o  okazanie   niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania  zwolnienia   z   pracy.