do góry
Strona główna Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

31 Styczeń 2019
kategoria:
Aktualności

NABÓR DO PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ KŁOBUCK PRZEDSZKOLI
I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
 

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (ustawa nie przewiduje wzoru deklaracji – rodzice powinni upewnić się, czy w ich przedszkolu obowiązuje wzór formularza).

 • deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym rodzice składają do 28 lutego 2019r.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach.

Kryteria naboru:

Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kłobuck.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

 1. wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
 2. wybrać maksymalnie 3 placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Kłobuck,
 3. utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
 4. zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
 5. złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole:

 1. do rekrutacji w terminie od 01 do 29 marca 2019 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłobuck,
 2. do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, prowadzonym przez Gminę Kłobuck przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2013), 5-letnie (rocznik 2014), 4-letnie (rocznik 2015) oraz 3-letnie (rocznik 2016).
 3. rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
 4. kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
 5. liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:
W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
od 01 marca do 29 marca 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
08 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 08 kwietnia do 17 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
18 kwietnia 2019 r.

Termin postępowania uzupełniającego od 20 maja
do 31 maja 2019 r.

Dokumenty dotyczące naboru:

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc 1_Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc 19-01-31 11:50 143.5KB pobierz plik: 1_Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc
pdf 2_EK_0050_14_2019.pdf 19-01-31 11:50 680.19KB pobierz plik: 2_EK_0050_14_2019.pdf
pdf 3_uchwała_302_XXXI_2017.pdf 19-01-31 11:50 373.11KB pobierz plik: 3_uchwała_302_XXXI_2017.pdf