do góry
Strona główna Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

24 Styczeń 2018
kategoria:
Aktualności

Nabór do prowadzonych przez Gminę Kłobuck przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2018/2019

Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny TYLKO deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym bez konieczności brania udziału w postępowaniu rekrutacyjnym (ustawa nie przewiduje wzoru deklaracji – rodzice powinni upewnić się, czy w ich przedszkolu obowiązuje wzór formularza).

  • deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym rodzice składają do 28 lutego 2018 r.            

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w/w placówkach.

Kryteria naboru:
Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kłobuck.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:
1. wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
2. wybrać maksymalnie 3 placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Kłobuck,
3. utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
4. zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
5. złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole:
1. do rekrutacji w terminie od 01 do 30 marca 2018 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłobuck,
2. do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, prowadzonym przez Gminę Kłobuck przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2012), 5-letnie (rocznik 2013), 4-letnie (rocznik 2014) oraz 3-letnie (rocznik 2015).
3. rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
4. kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
5. liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:
W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
od 01 marca do 30 marca 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
10 kwietnia 2018 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
od 11 kwietnia do 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
23 kwietnia 2018 r.

Termin postępowania uzupełniającego
od 21 maja do 04 czerwca 2018 r.

Dokumenty dotyczące naboru:
1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wraz z oświadczeniami
2. Zarządzenie Nr EK.0050.8.2018 Burmistrza Kłobucka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
3. Uchwała Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

kategoria: Powiązane pliki [3]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc 18-01-24 11:57 82.5KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc
pdf Zarządzenie EK.0050.8.2018.pdf 18-01-24 11:57 1.34MB pobierz plik: Zarządzenie EK.0050.8.2018.pdf
pdf uchwała_302_XXXI_2017.pdf 18-01-24 11:57 373.11KB pobierz plik: uchwała_302_XXXI_2017.pdf