do góry
Strona główna Aktualności

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA STOMATOLOGÓW

01 Październik 2019
kategoria:
Aktualności

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA STOMATOLOGÓW

               Burmistrz Kłobucka zaprasza stomatologów z terenu Gminy Kłobuck do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach.
Współpraca obejmować ma realizację postanowień art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078).

Ustawa zakłada zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:
• świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku   życia;
• profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież ze szkół podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Sebyły w Kłobucku, ul. K.K. Baczyńskiego 2,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, ul. Szkolna 1,
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku, ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4,
4. Szkoła Podstawowa w Białej, ul Częstochowska 73,
5. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Libidzy, ul. Stefana Olszyńskiego 2,
6. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. gen. Józefa Bema w Kamyku ul. Szkolna 5,
7. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Łobodnie, ul. Sienkiewicza 69, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck.

Liczba placówek objętych świadczeniem zostanie ustalona w ramach zawartego porozumienia między organem a lekarzem.
Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym podmiotu, który zawrze porozumienie z gminą na świadczenie usług ogólnostomatologicznych.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Kwota zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych ucznia.
Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1199).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 listopada 6, pokój 23a, nr tel. 34 3100170.

Wstępne deklaracje współpracy należy składać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, ul. 11 listopada 6, do dnia 11 października 2019 r.