do góry
Strona główna Aktualności

SZKOLENIE DOTYCZĄCE STATUTU

19 Styczeń 2016
kategoria:
Aktualności
 

W dniu 16 stycznia br. w godzinach od 9.00 – do 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kłobucku odbyło się szkolenie pn. „Tworzenie i procedura opracowanie statutu miasta i gminy".
Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Bosy z Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Gmina jako społeczność samorządowa dąży do tego aby tak ułożyć stosunki w ramach własnej wspólnoty i stworzyć takie warunki, aby życie wszystkich mieszkańców gminy było jak najlepsze w miarę możliwości. Jest rządzona, bazując na statucie gminy, który jest uchwalany przez wybraną demokratycznie radę. Taki akt prawotwórczy możemy nazywać konstytucją gminy, tj. najważniejszą jej uchwałą.
To w statucie gminy za pomocą wybranych przedstawicieli, mieszkańcy formułują ustrój gminy, kwestie systemu powoływania organów gminy i ich rodzaju, sposobu odwoływania wybranych organów, wewnętrznej organizacji rady gminy, metod pracy nie tylko całej rady, ale także wszystkich wewnętrznych organów, podziału całej gminy na poszczególne sołectwa, osiedla czy dzielnice, sposobów podejmowania przez organy gminy decyzji.
W statucie określana jest organizacja instytucji i urzędów gminnych, o jakich porach są one osiągalne dla mieszkańców danej gminy, jaki zakres obowiązków mają konkretni urzędnicy. Ustala również zasady zarządzania mieniem gminy, tzn. wyznacza określone organy, które zarządzają tym mieniem, wskazuje, jakim sposobem może nastąpić zdobycie lub nabycie praw do rzeczy, które stanowią własność gminy, definiuje czynności, które mogą one wykonywać.
Jednym z podstawowych warunków dobrego zarządzania zawsze przynoszącego wymierne korzystne efekty, jest sprawne podejmowanie decyzji, kontrola oraz ocena ich wykonania. Instrumentem, który może to zapewnić jest STATUT GMINY.

Beneficjentami szkolenia byli Radni Rady Miejskiej w Kłobucku, którym przekazano wiedzę m.in. z zakresu technik opracowywania zmian do statutu, najczęstszych błędach i brakach w statucie a także procedurę wprowadzania zmian w statucie rady gminy(miasta, powiatu).
W szkoleniu uczestniczyło łącznie 16 radnych oraz Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski, Sekretarz Gminy Kłobuck Magdalena Kasprzak a także Skarbnik Gminy Kłobuck Katarzyna Jagusiak. Uczestnikom szkolenia rozdano materiały szkoleniowe.