do góry
Strona główna Aktualności

SŁONECZNA GMINA

13 Listopad 2017
kategoria:
Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr IR.0050.172.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 20.09.2017 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Dostawa i montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kłobuck” przeprowadzono nabór wniosków – ankiet uczestnictwa w Projekcie w dniach od 2.10.2017 r. do 16.10.2017 r.

We wskazanym terminie wpłynęły 493 wnioski – ankiety, w tym 149 szt. złożono na instalacje kolektorów słonecznych, natomiast pozostałe 344 szt. na instalacje ogniw fotowoltaicznych. Po upływie wskazanego terminu wpłynęło 7 wniosków, które nie będą brane pod uwagę podczas weryfikacji.

Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków miedzy innymi pod kątem:
- posiadania jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymagalnych zobowiązań związanych z własnością lub współwłasnością budynku w stosunku do Gminy Kłobuck lub jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 30.06.2017 r.
- prowadzenia działalności gospodarczej (energia elektryczna lub cieplna produkowana przez instalację solarną nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej).  

Została sporządzona lista złożonych wniosków. Można się z nią zapoznać w Urzędzie Miejskim w Kłobucku w Wydziale Inwestycji i Rozwoju w sali sesyjnej lub telefonicznie pod numerem 34 31 00 182.

Zweryfikowane wnioski systematycznie zostają przekazywane wybranej firmie Zielona-Energia.com Klimczyk, Fonfara Sp.J. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Krótkiej 29/31, która przeprowadza inwentaryzacje obiektów w celu potwierdzenia możliwości technicznych montażu instalacji fotowoltaicznej i solarnej oraz określenie rodzaju zestawu , a także lokalizacji i doboru paneli.