do góry
Strona główna Aktualności

ROZPOCZĘCIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

27 Luty 2020
kategoria:
Aktualności

Właśnie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku przy ul. Sportowej 14, która potrwa do 16 marca.
Uroczystego rozpoczęcia prac komisji dokonali: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Częstochowie - ppłk Adrian Klimek, Starosta Kłobucki - Henryk Kiepura, Burmistrz Kłobucka – Jerzy Zakrzewski, Członek Zarządu – Krzysztof Nowak oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kłobucku – Marian Szyiński.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04.10.2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku stawieniu do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
2) mężczyźni urodzeni w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4) kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r, poz. 944),
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Przypominamy, że niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, które były wymagane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej).