do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/REKRUTACJA-DO-PRZEDSZKOLI/idn:1518
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI

31 Marzec 2017
kategoria:
Aktualności

Nabór do prowadzonych przez Gminę Kłobuck przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

Kryteria naboru:
Do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Kłobuck.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 284/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Wypełnienie wniosku zgodnego z obowiązującym wzorem:

  1. wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów,
  2. wybrać maksymalnie 3 placówki wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Kłobuck,
  3. utworzyć listę preferencji – ustalić kolejność placówek, zaczynając od tej, której wybór jest najważniejszy, placówka ta będzie nazywana placówką pierwszego wyboru,
  4. zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia,
  5. złożyć w wybranej placówce wychowania przedszkolnego wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami (oświadczeniami) potwierdzającymi wskazane kryteria.

Wybór przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole:

  1. do rekrutacji w terminie od 3 do 14 kwietnia 2017 roku przystępują tylko dzieci mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłobuck,
  2. do rekrutacji na wolne miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole, prowadzonym przez Gminę Kłobuck przystępują dzieci 6-letnie (rocznik 2011), 5-letnie (rocznik 2012), 4-letnie (rocznik 2013) oraz 3-letnie (rocznik 2014).
  3. rodzic/prawny opiekun dokonuje wyboru zgodnie ze swoimi preferencjami, zaczynając od przedszkola, którego wybór jest najważniejszy (placówka pierwszego wyboru),
  4. kwalifikowanie odbywa się do wskazanego przedszkola, na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych,
  5. liczba punktów rekrutacyjnych uzyskana w danym przedszkolu jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku.

Uwagi:
W przypadku braku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych  26 kwietnia 2017 r.
 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 26 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.
 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  4 maja 2017 r.
 Termin postępowania uzupełniającego   od 30 maja do 20 czerwca 2017 r.

 Dokumenty dotyczące naboru:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole wraz z oświadczeniami
2. Zarządzenie Nr EK.0050.63.2017 Burmistrza Kłobucka z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
3. Uchwała Nr 284/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.pdf 17-03-31 12:05 554.62KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.pdf
doc Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc 17-03-31 12:06 85.5KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc