do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/REKRUTACJA-DO-PRZEDSZKOLI-20232024/idn:2657
Drukuj grafikę : tak / nie

Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2023/2024

23 Styczeń 2023
kategoria:
Aktualności

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Kłobuck przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna
Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/2024, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:
•    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
•    Zarządzenia Nr EK.0050.4.2023 Burmistrza Kłobucka z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
•    Uchwały Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne
•    Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
•    Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
•    Dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
•    Dziecko, które kończy 7 lat może, na wniosek rodziców, mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
•    Dziecko powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
•    Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie i starsze odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
•    Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kłobuck na podstawie:
- złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;
- pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Kłobucka, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
•    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
•    Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata
Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

Zasady przyjęć na rok szkolny 2023/2024
1. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłobuck:
•    od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018),
•    6-letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
•    7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
•    powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
2. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Kłobuck mogą być przyjęci
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Kłobuck będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

•    DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza do 21 lutego 2023 r. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2023/2024. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2023 r.

•    DZIECI ZAPISYWANE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PO RAZ PIERWSZY

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają wniosek i wypełniony składają, w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. Przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne
1.    Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.
2.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
3.    We wniosku należy wpisać dane osobowe dotyczące dziecka i rodziców.
4.    We wniosku rodzice wskazują placówki wychowania przedszkolnego uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
5.    W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

6.    Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego
•    Od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.  składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.
•    Dnia 11 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu.
•    Od 11 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
•    Dnia 19 kwietnia 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli.

Postępowanie uzupełniające

 Od 07 czerwca 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:
1.  Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.
2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Dyrektor przedszkola wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

kategoria: Powiązane pliki [2]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc 23-01-23 07:45 136KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie do przedszkola z oświadczeniami.doc
pdf zarządzenie rekrutacja.pdf 23-01-23 07:46 730.37KB pobierz plik: zarządzenie rekrutacja.pdf