do góry
Strona główna Aktualności

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2020/2021

31 Styczeń 2020
kategoria:
Aktualności

Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Kłobuck przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna

Zasady przyjęć do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

• ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.),
• Zarządzenia Nr EK.0050.13.2020 Burmistrza Kłobucka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
• Uchwały Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia16 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

• Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
• Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, a dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
• Dziecko, które kończy 6 lat może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało
z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
• Dziecko, które kończy 7 lat może, na wniosek rodziców, mieć odroczone rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
• Dziecko powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, może uczęszczać do przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
• Spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci 7-letnie i starsze odracza się zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
• Do przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Kłobuck na podstawie:
- złożonej przez rodziców pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza, w terminie 7 dni poprzedzających postępowanie rekrutacyjne;
- pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego złożonego przez rodziców w placówce, w terminie określonym w Zarządzeniu Burmistrza Kłobucka, po przeprowadzeniu przez komisję rekrutacyjną postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.
• W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
• Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o rodzicach - należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem (art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Miejsce zamieszkania kandydata

Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

Zasady przyjęć na rok szkolny 2020/2021

1. Do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kłobuck:
• od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2017, 2016, 2015),
• 6-letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
• 7-letnie (urodzone w roku 2013), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
• powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
2. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Kłobuck mogą być przyjęci do przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego Gmina Kłobuck będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami.

DZIECI KONTYNUUJĄCE WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola/oddziału przedszkolnego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko obecnie uczęszcza do 21 lutego 2020 r. Rodzice dzieci 7-letnich i powyżej 7 lat, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, mają obowiązek złożenia, wraz z deklaracją, oświadczenia o złożeniu w poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym od dnia 1 września 2020 r.

DZIECI ZAPISYWANE DO PRZEDSZKOLA/ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PO RAZ PIERWSZY

WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub chcą zmienić dotychczasowe przedszkole na inne, pobierają wniosek i wypełniony składają, w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego chcą zapisać dziecko, w terminie od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. Przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego następuje w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego przez komisję rekrutacyjną. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy.

Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców.
3. We wniosku należy wpisać dane osobowe dotyczące dziecka i rodziców.
4. We wniosku rodzice wskazują placówki wychowania przedszkolnego uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
5. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego jest większa niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami uwzględnia się kryteria określone przez organ prowadzący. Kryteria te są zawarte w uchwale Nr 302/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

6. Do każdego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodziców we wniosku. Brak dokumentów potwierdzających wskazane przez rodziców kryterium - eliminuje przyznanie punktów za dane kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

• Od 02 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.  składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów.
• Dnia 6 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Zakwalifikowanie kandydata do danego przedszkola nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do tego przedszkola, poprzez złożenie w tym przedszkolu pisemnego oświadczenia, tzw. potwierdzenia woli zapisu.
• Od 06 kwietnia 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola poprzez złożenie w placówce pisemnego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
• Dnia 20 kwietnia 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli.

Postępowanie uzupełniające

 Od 25 maja 2020 r. do 05 czerwca 2020 r.

Procedura odwoławcza

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola, mogą:

1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

2. Wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor przedszkola wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora przedszkola.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej placówce wychowania przedszkolnego.

kategoria: Powiązane pliki [4]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniami.doc 20-01-31 10:10 146.5KB pobierz plik: Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z oświadczeniami.doc
pdf Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku 20-01-31 10:35 373.11KB pobierz plik: Uchwała Rady Miejskiej w Kłobucku
pdf Zarządzenie Burmistrza Kłobucka - skan 20-01-31 10:10 775.18KB pobierz plik: Zarządzenie Burmistrza Kłobucka - skan
pdf Informacja Rekrutacja do przedszkoli.pdf 20-01-31 10:33 181.16KB pobierz plik: Informacja Rekrutacja do przedszkoli.pdf