do góry
Strona główna Aktualności

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2022/2023

26 Styczeń 2022
kategoria:
Aktualności
 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach
podstawowych

 na rok szkolny 2022/2023


Podstawa prawna

Zasady przyjęć do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

•    ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
•    Zarządzenia Nr EK.0050.4.2022 Burmistrza Kłobucka z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kłobuck.
•    Uchwały Nr 303/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z przyznaną liczbą punktów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłobuck oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

•    dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2015) – objęte obowiązkiem szkolnym,
•    dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało
z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Zasady przyjęć do klasy I

Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się:

•    z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców;
•    na wniosek rodziców - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

•    Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie druku - „Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej”.

•    Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata
i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

•    Kandydaci,  dla  których  wybrana  szkoła  nie  jest  szkołą  obwodową, mogą  być  przyjęci po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  dana  publiczna  szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata wypełniają „Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej”.
•    Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
•    Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
•    Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miejską
w Kłobucku w Uchwale Nr 303/XXXI/2017 z dnia 16 maja 2017 r. Poszczególnym kryteriom została przypisana określona liczba punktów:

Nazwa Kryterium  Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
Kandydat zamieszkuje na terenie gminy Kłobuck 5 Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły lub przedszkola położonych
w obwodzie szkoły
2 Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu placówki


•    Umieszczenie  na  liście  preferencji  (na  dowolnej  pozycji)  szkoły  obwodowej  oznacza,  że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Postępowania rekrutacyjne

•    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
•    Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
•    Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
•    Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Ważne terminy dotyczące zapisów do klas pierwszych szkół podstawowych:


Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej obwodowej
od 01.03.2022 r.
do 31.03.2022 r.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 01.03.2022 r.
do 31.03.2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
06.04.2022 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia
od 06.04.2022 r.
do 13.04.2022 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do szkoły podstawowej
14.04.2022 r.
Termin postępowania uzupełniającego od 07.06.2022 r.
do 13.06.2022 r.


Procedura odwoławcza

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

•    Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie w terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku.

•    Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor szkoły wydaje decyzję administracyjną dotyczącą odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

•    Złożyć do sądu administracyjnego skargę na decyzję dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo
w każdej szkole podstawowej.

kategoria: Powiązane pliki [6]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc 22-01-26 11:01 95.5KB pobierz plik: Wzór zgłoszenia do klasy I szkoły podstawowej.doc
doc Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc 22-01-26 11:02 105.5KB pobierz plik: Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej.doc
docx Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.docx 22-01-26 11:02 12.53KB pobierz plik: Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie gminy Kłobuck.docx
docx Informacja_Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.docx 22-01-26 11:03 38.33KB pobierz plik: Informacja_Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych.docx
pdf uchwała_303_XXXI_2017.pdf 22-01-26 11:03 266.37KB pobierz plik: uchwała_303_XXXI_2017.pdf
pdf zarządzenie.pdf 22-01-26 11:03 738.57KB pobierz plik: zarządzenie.pdf